Fælles Mål

Der er lagt store kræfter i at gøre undervisningsmaterialet brugbart og relevant især med henblik på at opfylde adskillige af de trinmål, der er angivet i Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet. Således dækker elevbog og eksperimenter nedenstående trinmål for fysik/kemi i 8. og 9. klasse. Kapitelhenvisning er angivet, hvis et trinmål er forbeholdt et specifikt kapitel.

Fælles Mål

 

   

    Download siderne med trinmål fra lærervejledningen (pdf)


Fysikkens og kemiens verden
- Eleverne skal være i stand til at: 
8. klasse
- beskrive nogle grundstoff er og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag
- kende generelle egenskaber ved hverdagens stoff er og materialer, herunder tilstandsformer, surhedsgrad, […] (kap. 2)
- beskrive og forklare energioverførsel, herunder elektrisk energioverførsel
- gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers grundlæggende betydning i økosystemer (kap. 2, kap. 3)
- beskrive hovedtræk af […] kulstofs kredsløb i naturen (kap. 2)

9. klasse
- anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder […] lys og farver (kap. 3)
- beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder […] redoxprocesser og ligevægt (kap. 2, kap. 3)
- forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse af fossilt brændsel
- beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landbrugsformer (kap. 5)

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse - Eleverne skal:
8. klasse
- kende eksempler på, at teknologiudvikling er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden, herunder […] enzymteknologi (kap. 4)

9. klasse
- kende eksempler på, at forskning har givet ny viden og uforudsete muligheder

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund - Eleverne skal være i stand til at:
8. klasse
- beskrive og forklare udvalgte eksempler på energioverførsel i hverdagen og teknikken
- give eksempler på, at der ved energiforsyning ofte produceres stoff er og varme, der påvirker miljøet
- kende fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energikilder
- beskrive, hvorledes anvendelse af råstoff er eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde, herunder kul, plast og træ
- kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser, herunder gæring (kap. 4)

9. klasse
- beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning, herunder elektrisk energiforsyning
- give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden
- gøre rede for energiomsætninger, nyttevirkning og tab i energikvalitet i forbindelse med samfundets elektriske energiforsyning og brug af solceller, solfangere, […] og brændselsceller (kap. 3)
- beskrive industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer
- vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (kap. 4)

Arbejdsmåder og tankegange - Eleverne skal være i stand til at:
8. klasse
- formulere spørgsmål og indsamle relevante data
- anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling
- læse og forstå informationer i faglige tekster

9. klasse
- formulere enkle problemstillinger, opstille og efterprøve hypoteser samt vurdere resultater (kap. 1)
- benytte fysisk eller kemisk viden opnået ved teoretisk og praktisk arbejde (kap. 5)
- formidle resultater af arbejde med fysiske, kemiske eller tekniske problemstillinger (kap. 2, kap. 3)
- læse, forstå og vurdere informationer i både trykte og digitale faglige tekster